INFORMACIÓN Á PERSOA USUARIA

Quen é o responsábel do tratamento dos teus datos persoais?

Miguel Vieito Villar é o RESPONSABLE do tratamento dos datos persoais dx usuarix e infórmax de que estes datos serán tratados de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril (RXPD), e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro (LOPDGDD).

Para que tratamos os teus datos persoais?

Para manter unha relación comercial contigo.

As operacións previstas para realizar o tratamento son:

  • Remisión de comunicacións comerciais publicitarias por correo electrónico, fax, SMS, MMS, redes sociais ou calquera outro medio electrónico ou físico, presente ou futuro, que posibilite realizar comunicacións comerciais.
    Estas comunicacións serán realizadas polo RESPONSÁBEL e relacionadas cos seus produtos e servizos, ou dxs súas/seus colaboradorxs ou provedorxs. Neste caso, xs terceirxs nunca terán acceso aos datos persoais.
  • Realizar estudos de mercado e análises estatísticas.
  • Tramitar encargos, solicitudes, dar resposta ás consultas ou calquera tipo de petición que sexa realizada pola persoa usuaria a través de calquera das formas de contacto que se poñen á súa disposición na páxina web.
  • Remitir o boletín informativo en liña, sobre novidades, ofertas e promocións da actividade.

Por que motivo podemos tratar os teus datos persoais?

Porque contamos co teu consentimento: só che remitiremos comunicacións comerciais e/ou boletín informativo se o solicitas.

Por interese lexítimo do RESPONSÁBEL: realizar estudos de mercado, análises estatísticas, etc. e tramitar encargos, solicitudes, etc. a petición túa.

Durante canto tempo gardaremos os teus datos persoais?

Non se conservarán durante máis tempo do necesario para manter o fin do tratamento ou existan prescricións legais que ditaminen a súa custodia. Cando xa non sexa necesario para iso, suprimiranse con medidas de seguridade axeitadas para garantir a pseudonimización dos datos ou a destrución total destes.

A quen facilitamos os teus datos persoais?

Non está prevista ningunha comunicación de datos persoais a terceirxs, agás se fose necesario para o desenvolvemento e execución das finalidades do tratamento, ás/aos nosxs provedorxs de servizos relacionados con comunicacións, cos cales o RESPONSABLE ten subscritos os contratos de confidencialidade e de encargado de tratamento esixidos pola normativa vixente de privacidade.

Comunicaremos os teus datos a Administracións Públicas e/ou Autoridades só cando existise unha norma legal que impuxese tal obriga, ou cando exista unha orde xudicial específica; mais sempre respectando o segredo profesional.

Cales son os teus dereitos?

Os dereitos que asisten á persoa usuaria son:

  • Dereito a retirar o consentimento en calquera momento.
  • Dereito de acceso, rectificación, portabilidade e supresión dos seus datos e á limitación ou oposición ao seu tratamento.
  • Dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control (www.aepd.es) se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.

Datos de contacto para exercer os teus dereitos:

Miguel Vieito Villar.

Enderezo: Francos nº 8 , Lugar de Reboreda. CP. 27155 Outeiro de Rei (Lugo).

Teléfono de contacto: 680 28 30 95

Correo electrónico:
despacho@miguelvieito.gal

2. CARÁCTER OBRIGATORIO OU FACULTATIVO DA INFORMACIÓN FACILITADA POLX USUARIX

As persoas usuarias, mediante a marcación das casas correspondentes e a entrada de datos nos campos, marcados cun asterisco (*) no formulario de contacto ou presentados en formularios de descarga, aceptan expresamente e de forma libre e inequívoca, que os seus datos son necesarios para atender a súa petición, por parte do RESPONSÁBEL, sendo voluntaria a inclusión de datos nos campos restantes.

X usuarix garante que os datos persoais facilitados ao RESPONSÁBEL son veraces e faise responsábel de comunicar calquera modificación destes.

O RESPONSÁBEL informa de que todos os datos solicitados a través do sitio web son obrigatorios, xa que son necesarios para a prestación dun servizo óptimo. No caso de que non sexan facilitados todos os datos, non se garante que a información e servizos facilitados sexan completamente axustados ás súas necesidades.

3. MEDIDAS DE SEGURIDADE

Que de conformidade co disposto nas normativas vixentes en protección de datos persoais, o RESPONSÁBEL está a cumprir con todas as disposicións das normativas RXPD para o tratamento dos datos persoais da súa responsabilidade, e dacordo cos principios descritos no artigo 5 do RXPD, polos que son tratados de maneira lícita, leal e transparente en relación cx interesadx e axeitados, pertinentes e limitados ao necesario en relación cos fins para os que son tratados.

O RESPONSÁBEL garante que aplicou políticas técnicas e organizativas apropiadas para aplicar as medidas de seguridade que establecen o RXPD e a LOPDGDD co fin de protexer os dereitos e liberdades dxs usuarixs e comunicou a información axeitada para que poidan exercelos.

Para máis información sobre as garantías de privacidade, podes dirixirte ao RESPONSÁBEL a través de Miguel Vieito Villar.

Enderezo: Francos nº 8 , Lugar de Reboreda., C – 27155 Outeiro de Rei (Lugo).

Teléfono de contacto: 680 28 30 95

Correo electrónico:

despacho@miguelvieito.gal